Vedtægter

VEDTÆGTER 

for 

“DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND RING DJURSLAND MOTORSPORT”

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1.

Fondens navn er “DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND RING DJURSLAND MOTORSPORT”

Fondens binavne er ” FONDEN RING DJURSLAND MOTORSPORT “, “FONDEN DJURSLANDS RING”,  “FONDEN DANISH RACEWAYS”, “FONDEN DANISH RACING CENTER”, ” FONDEN MOTORSPORTSEFTERSKOLEN “.

§ 2.

Fondens hjemsted er Grenaa Kommune.

§ 3.

Fondens stifter er foreningen Djurslands Motorklub Auto Sport (DMKA).


 § 4.

Fondens formål er

at   planlægge og arrangere motorsportsaktiviteter fortrinsvis på Djursland til glæde for dansk motorsport,

at   udbrede kendskabet til forskellige motorsportsaktiviteter for børn og unge med henblik på, at fremme talenter og med henblik på, at fremme interessen for dansk motorsport,

at   på et passende tidspunkt, at etablere en efterskole i henhold til gældende lovgivning om efterskoler, hvor motorsport indgår som et gennemgående tema,

at    udøve markedsføringsaktiviteter og udvikle kommunikationsredskaber, herunder TV-medieredskaber og dermed beslægtet virksomhed til fremme af dansk motorsport,

      at  uddele midler til  særlige talentfulde kørere, officials og ledere og andre, der yder eller har ydet en særlig indsats for dansk motorsport, 

      at  igangsætte og uddele midler til forskningsprojekter, der omhandler sammenhængen mellem mennesket, mediet, miljø og motorsport eller andre forskningsprojekter, hvor tillige teknik og sikkerhed indgår.

at    uddele midler og fremme udviklingen af motorsport for handicappede

at    fremme harmoniseringen mellem miljø og motorsport, og endelig

at    skabe et motorsportscentrum på Djursland til fremme af motorsporten, det sociale samvær, herunder deltage i integrationsprocessen og endelig til fremme af erhvervsudviklingen på Djursland.

         Fondens bestyrelse skal i øvrigt være berettiget til, at uddele midler til fremme af fondens formål, såfremt personer og institutioner eller begivenheder måtte give anledning hertil.

Fonden skal være berettiget til at opfylde ovennævnte formål ved at eje, leje eller administrere en eller flere ejendomme, hvorfra man kan udøve sine motorsportsaktiviteter og dermed beslægtet virksomhed.

Efter bestyrelsens nærmere beslutning er det endvidere fondens formål at samarbejde med andre motorsportsorganisationer til fyldestgørelse af fondens formål, herunder uddeling af midler, idet fonden dog i sådanne tilfælde kan træffe beslutning om vilkårene for midlernes anvendelse.

I tilknytning til fondens aktiviteter driver fonden tillige restaurationsvirksomhed med særligt næringsbrev og alkoholbevilling.

KAPITAL:

§ 5.

Fondens grundkapital udgør kr. 300.000,00.

Fondens kapital er indskudt dels kontant og dels ved apportindskud. Dokumentation for grundkapitalens tilstedeværelse sker i forbindelse med stiftelsen i henhold til lovgivningen.

Fonden skal ikke i forbindelse med stiftelsen overtage andre værdier end de med stiftelsen anførte kontanter og apportindskud.

SÆRLIGE RETTIGHEDER:

§ 6.

Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med fondens stiftelse.

BESTYRELSEN:

§ 7.

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. De 5 bestyrelsesmedlemmer benævnes A, B, C, D og E. Bestyrelsesmedlemmerne sidder for en 4-årig funktionsperiode, dog undtaget første periode, hvor enkelte bestyrelsesmedlemmer sidder i kortere tid og et enkelt for længere tid.

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlem A udløber efter 4 år til udgangen af et kalenderår ( skulle være ultimo 2008 ), dog første gang den 31 december 2005. Næste funktionsperiodes udløb er ultimo 2009.

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlem B udløber efter 4 år til udgangen af et kalenderår, ( skulle være ultimo 2008 ), dog første gang den 31 december 2006. Næste funktionsperiodes udløb er 2010.

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlem C, udløber efter 4 år til udgangen af et kalenderår, ( skulle være ultimo 2008 ), dog første gang den 31 december 2007. Næste funktionsperiodes udløb er 2011.

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlem D, udløber efter 4 år til udgangen af et kalenderår, ( skulle være ultimo 2008 ), dog første gang den 31 december 2008. Næste funktionsperiodes udløb er 2012.

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlem E, udløber efter 4 år til udgangen af et kalenderår, ( skulle være ultimo 2008 ), dog første gang den 31 december 2009. Næste funktionsperiodes udløb er 2013.

Første gang bestyrelsen er samlet tildeles de enkelte medlemmer et bogstav, hvilket sker i mindelighed eller ved lodtrækning.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden udløbet af vedkommendes funktionsperiode, udpeger de tilbageværende i bestyrelsen et nyt medlem for restperioden.

Bestyrelsen kan supplere sig med helt nye medlemmer, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige herom. Bestyrelsens antal kan øges med yderligere højst 2 medlemmer. Bestyrelsen kan på samme måde reducere sig ned til 5 medlemmer igen, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige herom.

Ved udløb af de enkelte bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode, er de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer ansvarlige for at genudpege eller udpege nye medlemmer og så fremdeles, således bestyrelsen til en hver tid er selvsupplerende.

Ved genudpegning og udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen har bestyrelsesmedlemmerne ret til at bringe egnede kandidater i forslag.

Genudpegning til en ny funktionsperiode kan, som tidligere anført finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

§ 8.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens anliggender, og afholder møder så ofte som formanden, et af dens medlemmer eller en eventuel direktør måtte ønske det.

Formanden indkalder bestyrelsens medlemmer til møde mindst 4 gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer – herunder formanden – er til stede. Øges antallet af bestyrelsesmedlemmer øges kravet til quorum propertionalt.

Med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af fonden afgøres alle bestyrelsens anliggender ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

I bestyrelsen kan der afgives stemme ved fuldmagt.

Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan i den forbindelse nedsætte et forretningsudvalg på 3 medlemmer – hvortil formanden og næstformanden hører – der inden for nærmere fastlagte regler kan træffe afgørelse på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsens medlemmer skal – med mindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte frafalde dette krav – opfylde betingelserne i lovbekendtgørelse nr. 186 af 25.03.1988 og senere om restaurations- og hoteldrift.

Fonden må ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtage lån, herunder lån af inventar, indskud eller usædvanlig kredit fra nogen som fremstiller eller forhandler drikkevarer, eller lade nogen overfor fonden påtage sig forpligtelser for hvis opfyldelse der stilles sikkerhed af nogen som fremstiller eller forhandler drikkevarer.

DAGLIG LEDELSE:

§ 9.

Bestyrelsen træffer bestemmelser om formen for fondens daglige ledelse og kan ansætte én eller flere direktører.

Kontrakt med direktionen afsluttes af bestyrelsen.

TEGNINGSREGEL:

§ 10.

Fonden tegnes af fondens formand i forening med – et medlem af direktionen, såfremt direktion nedsættes – eller i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen eller den samlede bestyrelse.

Ved ekstraordinære dispositioner så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån samt dispositioner i øvrigt over en beløbsgrænse på kr.  500.000,00, der ikke fremgår af et godkendt budget, fordres godkendelse af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele såvel enkel som kollektiv prokura.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde et budget for hver kommende 12-måneders driftsperiode, idet et sådant budget senest den 15. november året forud forelægges for den samlede bestyrelse til godkendelse.

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

§ 11.

Forslag om vedtægtsændringer kan kun gyldigt gennemføres såfremt mindst 4 ( + 1 eller + 2) af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for forslaget.

Vedtægtsændringer kan herudover alene gennemføres, såfremt vedtægtsændringen samtidig godkendes af fondsmyndigheden, såfremt gældende lovgivning stiller krav herom.

OPLØSNING:

§ 12.

Forslag om fondens opløsning eller sammenlægning med en anden fond vil alene kunne gennemføres, såfremt forslaget herom enstemmigt vedtages på et bestyrelsesmøde, hvor den samlede bestyrelse er til stede.

Opløsning eller sammenlægning kan alene gennemføres, såfremt fondsmyndigheden godkender dispositionen, dog kun hvis lovgivningen stiller krav om, at fondsmyndigheden skal godkende dispositionen.

Ved fondens opløsning kan dennes midler ingensinde tilbageføres til stifteren.

Ved fondens opløsning skal fondens formue anvendes til fremme af fondens formål og administreres af Dansk Automobil Sports Union.

OVERSKUD:

§ 13.

Eventuel driftsoverskud skal anvendes til fremme af fondens formål.

REGNSKAB OG REVISION:

§ 14.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2004.

Ved regnskabsårets afslutning opgøres regnskabet for det da forløbne år og afgives til revision senest den 1. marts.

Revisionen sker ved en statsautoriseret eller registreret revisor, som for et år ad gangen dertil vælges af bestyrelsen.

Årsregnskabet/årsrapporten opgøres i overensstemmelse med lovgivningens regler under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, og under foretagelse af de nødvendige og påbudte afskrivninger og nedskrivninger.

Årsregnskabet/årsrapporten underskrives af den samlede bestyrelse.

Med budgettet forholdes som foran i § 10 anført.

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTRÆDEN:

§ 15.

Nærværende vedtægt træder i kraft fra fondens stiftelse.

I forbindelse med fondens stiftelse udarbejdes en stiftelsesoverenskomst, der nærmere redegør for de oplysninger som kræves, jfr. lov om erhvervsdrivende fonde § 7.

Således vedtaget på stiftelsen:

Grenaa, den 1. juli 2004

VEDTÆGTER FOR

DJURSLANDS MOTOR KLUB BILSPORT

Foreningens navn og hjemsted.

§1. Foreningens navn er DJURSLANDS MOTOR KLUB BILSPORT.

 Foreningen optages som klub hos Dansk Automobil Sports Union.

 Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.

 Foreningens værneting er Retten i Randers.

Foreningens formål.

§2. Foreningens formål er at fremme automobilsporten specielt i det østjyske område, og virke for større færdselssikkerhed og ansvarsbevidsthed i trafikken.

Foreningens formål fremmes ved

  1. At arrangere automobilsportslige konkurrencer.
  2. At tilrettelægge aktiviteter i hele det østjyske område.
  3. At afholde kurser og foredrag.
  4. At arrangere selskabelige sammenkomster.

MEDLEMMER.

§3. Som medlem kan optages enhver dansk eller udenlandsk statsborger, der ønsker at dyrke automobilsport eller aktiviteter, der knytter sig hertil, og som udelukkende vil arbejde for foreningens formål og interesser.

Et medlem som er ekskluderet fra en anden klub eller som er i kontingentrestance i en anden klub, kan ikke optages i foreningen. Eventuelt indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Et medlem, som ikke kan være medlem af Dansk Automobil Sports Union, kan ikke være medlem af foreningen.

EKSKLUSION.

§4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der skønnes at modarbejde foreningens formål eller på anden måde skade foreningens aktiviteter eller omdømme. Eksklusionen er effektiv fra det tidspunkt, hvor eksklusionen meddeles medlemmet.

Et ekskluderet medlem kan forlange – ved skriftlig anmodning til bestyrelsen – eksklusionen prøvet på den første efterfølgende ordinære generalforsamling, hvor eksklusionen optages som et særskilt punkt på dagsordnen. Eksklusionen stadfæstes, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen stemmer for eksklusionen. Såfremt eksklusionen ikke stadfæstes er eksklusionen bortfaldet. Den ekskluderede kan ikke i denne anledning rette noget erstatningskrav eller andet krav mod foreningen eller andre.

GENERALFORSAMLING.

§5. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen vedlægges en dagsorden for generalforsamlingen.

Indkaldelsen bekendtgøres enten ved brev til de enkelte medlemmer eller elektronisk eller på foreningens hjemmeside eller på anden behørig måde.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts-måned.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. valg af dirigent

2. godkendelse af bestyrelsens beretning

3. godkendelse af regnskab/årsrapport

4. behandling af indkomne forslag

5. offentliggørelse af kontingent for det kommende år

6. orientering om udpegede medlemmer

7. valg af bestyrelsesmedlemmer

8. valg af suppleanter

9. valg af to revisorer samt revisorsuppleant

10. eventuelt

Forslag til behandling på en generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag til vedtægtsændringer eller forslag til foreningens opløsning være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder forinden generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, dog undtaget generalforsamling, hvor der er stillet forslag om foreningens opløsning.

Beslutninger og valg, der ikke angår vedtægtsændringer eller foreningens opløsning træffes ved simpel stemmeflerhed.

Beslutninger om vedtægtsændringer eller om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen skal bestyrelsen med 14 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det fremsatte forslag på ny skal behandles. Forslaget er vedtaget, såfremt mindst ½ af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer for forslaget.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger og eventuelt et kort referat over vigtige forhandlinger under generalforsamlingen.

Hvert medlem har 1 stemme.

Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Fuldmagt kan meddeles til et andet medlem af foreningen, men intet medlem kan repræsentere mere end 1 andet medlem ved fuldmagt. Eventuel fuldmagt skal ved generalforsamlingens begyndelse overbringes til dirigenten. Fuldmagten skal godkendes af dirigenten for at være gyldig.

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt dette begæres under generalforsamlingen.

Intet medlem, der ikke personligt er til stede på generalforsamlingen, kan vælges til bestyrelsen eller andre poster, medmindre der foreligger en gyldig skriftlig erklæring fra det pågældende medlem om, at medlemmet er indforstået med at lade sig vælge til den pågældende post.

Et ekskluderet medlem har ret til at være til stede på generalforsamlingen, men alene når punktet om eksklusion behandles på generalforsamlingen. Det ekskluderede medlem har taleret, men alene med et partsindlæg vedrørende eksklusionen. Den ekskluderede har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

§6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, som ved ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen har besluttet dette eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer har fremsendt en skriftlig anmodning til bestyrelsen herom. Kun medlemmer, der har været medlem af foreningen i mere end 1 år, kan deltage i denne anmodning.

På den ekstraordinære generalforsamling kan alene behandles forslag, der har været udsendt sammen med dagsordnen og indkaldelsen. Forslag, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest samtidig med modtagelsen af anmodningen om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

BESTYRELSEN.

§7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer.

Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelt andre poster.

Bestyrelsen kan nedsætte eventuelle underudvalg.

Den valgte bestyrelse vælger, blandt sine medlemmer, 2 medlemmer til DASUs repræsentantskab.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Det første år efter foreningens stiftelse vælges alene 2 nye bestyrelsesmedlemmer, hvorfor 3 medlemmer vælges på lige årstal og 2 medlemmer vælges på ulige årstal.

2 bestyrelsessuppleanter vælges hvert år for 1 år ad gangen.

Ordinært bestyrelsesmøde skal afholdes mindst én gang hvert kvartal, og så ofte som formanden finder det fornødent eller, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden.

Indkaldelse til et bestyrelsesmøde må ske med passende varsel, og i forbindelse med vigtige anliggender skal indkaldelse til bestyrelsesmøde mindst ske med 8 dages varsel. Sekretæren fører en retvisende og fyldestgørende protokol over, hvad bestyrelsen beslutter samt eventuelle vigtige forhandlinger.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

TEGNINGSBERRETTIGET.

§8. Bestyrelsen er alene tegningsberettiget ved alle bestyrelsens medlemmer, men bestyrelsen kan meddele legitimation og bemyndigelse til et eller flere medlemmer af bestyrelsen. Denne legitimation og bemyndigelse kan tilbagekaldes, såfremt blot ét medlem af bestyrelsen forlanger dette. Ved indgåelse af gensidigt bebyrdende kontrakter og i andre retsforhold, skal den eller de legitimerede personer kunne fremvise legitimation overfor tredjemand. Såfremt andre indgår aftaler på foreningens vegne er disse ikke bindende for foreningen.

HÆFTELSE.

§9. Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

Intet medlem kan hæfte for foreningens sædvanlige gældsforpligtelser, medmindre medlemmet har handlet ansvarspådragende.

KONTINGENT.

§10. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent under hensyntagen til foreningens økonomi og fremtidsplaner.

Foreningskontingentet indeholder kontingent til DASU.

Kontingentperioden løber fra 1. januar til 31. december.

Kontingentet forfalder til betaling den 1. januar.

Er kontingentbetaling ikke indgået senest den 1. februar slettes det pågældende medlem af foreningen, og medlemskabet kan alene genoptages, såfremt kontingentrestancen betales og bestyrelsen godkender genindtræden af medlemmet i foreningen.

ØKONOMI OG REGNSKAB M.M.

§11. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Foreningens første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den førstkommende 31. december.

Senest den 15. februar skal det af bestyrelsen afsluttede regnskab være fremsendt til foreningens revisorer.

FORENINGENS OPLØSNING.

§12. Såfremt en generalforsamling beslutter, at foreningen skal opløses, skal foreningens formue tilfalde Dansk Automobil Sports Union med henblik på, at formuen anvendes til at understøtte motorsportsinteresser i lokalområdet (Djursland).